&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
6DWRVKL2NDPRWR
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV
6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ
-XO\
9ROH
-XO\
9ROH
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
'HYLFH'HVLJQ'HSDUWPHQW$GYDQFHG3RZHU3URGXFWV
'LYLVLRQMRLQHG6KLQGHQJHQLQ
$VGLJLWDOKRPHDSSOLDQFHVVXFKDVSODVPD79V/&'79VDQGGLJLWDODXGLRFRPSRQHQWVLQFUHDVH
LQSHUIRUPDQFHDQGVL]HSRZHURXWSXWFDSDFLW\LVLQFUHDVLQJ$WWKHVDPHWLPHHQYLURQPHQWDO
FRQFHUQVDUHFUHDWLQJPRUHGHPDQGIRUGLJLWDOKRPHDSSOLDQFHVDQGRWKHUHOHFWURQLFGHYLFHVZLWK
ORZHUSRZHUFRQVXPSWLRQGXULQJVWDQGE\DQGKLJKHUHIILFLHQF\GXULQJVWHDG\RSHUDWLRQ
7KHSUHYLRXVO\UHOHDVHGPRGHOVLQ6KLQGHQJHQ· V056HULHVRISDUWLDOUHVRQDQFHSRZHUVXSSO\,&
PRGXOHVKDYHDIXQFWLRQIRUVZLWFKLQJWRVWDQGE\PRGHGXULQJPLFURORDGV7KLVSDSHUGHVFULEHV
WKHUHFHQWO\FRPSOHWHG056HULHVGHVLJQHGIRUKLJKHUHIILFLHQF\DQGKLJKHUSRZHU
RXWSXWFDSDFLW\$PRGHOZLWKD&RRO026GHYLFHLVXQGHUGHYHORSPHQW
,QWURGXFWLRQ
7KH056HULHVDUHSDUWLDOUHVRQDQFHSRZHUVXSSO\,&PRGXOHVZLWKDIXQFWLRQIRUVZLWFKLQJWR
VWDQGE\PRGHGXULQJPLFURORDGV7KH\DUHFRPSULVHGRIDVZLWFKLQJHOHPHQWDQGFRQWURO,&
RSWLPL]HGWR9FODVV9FODVVDQGZRUOGZLGHLQSXWSRZHUVXSSOLHV
7KH056HULHVUHGXFHWKHFRQWURO,&ORVVPRUHWKDQFRQYHQWLRQDOSURGXFWVDQG
LQFRUSRUDWHKLJKSHUIRUPDQFHVZLWFKLQJHOHPHQWVVXFKDV6KLQGHQJHQ·VRULJLQDOVHFRQGJHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG,*%7VLQVXODWHGJDWHELSRODUWUDQVLVWRUVDQG&RRO026GHYLFHV7KHVHIHDWXUHV
UHGXFHSRZHUFRQVXPSWLRQGXULQJPLFURORDGVDQGLQFUHDVHHIILFLHQF\DQGSRZHURXWSXWFDSDFLW\
GXULQJKHDY\ORDGV7KHPRGHOZLWKD&RRO026GHYLFHLVXQGHUGHYHORSPHQW
3URGXFW2YHUYLHZVHH)LJXUH
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 

026)(7
)723
)723
0=,3







0,+
05
05
05
05
3URGXFWVLQ056HULHV
)LJXUH3URGXFWVLQ056HULHV
+LJKHUFDSDFLW\
/RZHUFRVW
0RUHFRPSDFW
&RRO026VHFRQGJHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG,*%7
+LJKZLWKVWDQGYROWDJHHOHPHQWV
FUHDWHRSWLPXPSDUWLDOUHVRQDQFH
+LJKUDGLDQWKHDWSDFNDJH
LQFUHDVHVFDSDFLW\
026)(7&RRO026
VHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7
)72SDFNDJHFUHDWHVORQJSLQ
LQWHUYDOKLJKHUFDSDFLW\
+LJKZLWKVWDQGYROWDJHHOHPHQWV
FUHDWHRSWLPXPSDUWLDOUHVRQDQFH
+LJKHUFDSDFLW\
0D[LPXPRXWSXWSRZHU:
)LUVWJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7
7KH056HULHVLQFRUSRUDWHWKHIROORZLQJPDLQIHDWXUHV
8VHRIVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7VDQG&RRO026GHYLFHVLPSURYHVHIILFLHQF\
5HGXFWLRQRIFRQWURO,&ORVVLPSURYHVVWDQGE\FKDUDFWHULVWLF
6DPHFRQWUROIXQFWLRQVDVSUHGHFHVVRU056HULHVHQDEOLQJVLPSOHGHYLFHGHVLJQ
+LJKHUHIILFLHQF\ORZQRLVH
7KHKLJKVSHHG,*%7VGHYHORSHGE\6KLQGHQJHQDUHHOHPHQWVZLWKDQRULJLQDOSDWHQWHGVWUXFWXUH
7KHILUVWJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7ZDVUHOHDVHGLQWKH056HULHV7KHVHFRQGJHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG,*%7DOWHUHGWKHLQWHUQDOVWUXFWXUHRIWKHILUVWJHQHUDWLRQPRGHOLPSURYLQJRQLWV
VDWXUDWLRQFKDUDFWHULVWLFDQGWDLOORVVWUDGHRIIFKDUDFWHULVWLF7KHVHLPSURYHPHQWVIXUWKHUUHGXFHG
WKHWDLOORVVRIWKHVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7ZKLOHPDLQWDLQLQJWKHVDPHVDWXUDWLRQ
FKDUDFWHULVWLFDVWKHILUVWJHQHUDWLRQPRGHO
)LJXUHFRPSDUHVWKHWDLOORVVZDYHIRUPRIWKHILUVWDQGVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7V
$IWHUVXEWUDFWLQJD-ORVVFRUUHVSRQGLQJWRWKHMXQFWLRQFDSDFLWDQFHWKHWDLOORVVLVUHGXFHG
E\URXJKO\KDOIIURPWR-
 056HULHVIHDWXUHV
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
1H[WZHFRPSDUHGWKHWHPSHUDWXUHULVHYHUVXVLQSXWYROWDJHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHILUVWDQG
VHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7VZLWKDZRUOGZLGHLQSXW3R :SRZHUVXSSO\DQGWKH
VDPHFKLSVL]HDQGSDFNDJHVHH)LJXUH7KHVHFRQGJHQHUDWLRQPRGHOUHGXFHVWKHWHPSHUDWXUH
ULVHE\DWOHDVW&ZKHQ9LQLV9$&
7KLVLPSURYHPHQWLQFUHDVHVWKHFDSDFLW\WRDYDOXHPXFKKLJKHUWKDQWKH056HULHV
7KH056HULHVKDVD3RYDOXHRI:ZLWKDQ)723SDFNDJHDQGWKH056HULHVD
3RYDOXHRI:ZLWKDQ0=,3SDFNDJH5HIHUHQFH0D[LPXPRXWSXWFDSDFLW\YDOXHVRI
SUHYLRXVPRGHOVDUH3R :IRUWKH056HULHV)723SDFNDJHDQG3R :IRUWKH
056HULHV0,+SDFNDJH
)LUVWJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7 6HFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7
QVGLY
)LJXUH7DLOORVVZDYHIRUPVRIILUVWDQGVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7V
)LJXUH7HPSHUDWXUHULVHYVLQSXWYROWDJH
3R :ZRUOGZLGHSRZHUVXSSO\
7HPSHUDWXUHULVHYV$&LQSXWYROWDJH
$&LQSXWYROWDJH9
)LUVWJHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG,*%7
6HFRQGJHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG,*%7
7HPSHUDWXUHULVH¨W&
QVGLY
*DWH *DWH
/RVVLVUHGXFHG
7DLOFXUUHQWLVKDOYHG
/RVV /RVV
&XUUHQW &XUUHQW
9ROWDJH 9ROWDJH
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
6WDQGE\SRZHUKDVEHHQUHGXFHGE\RSWLPL]LQJWKHVWDUWXSFLUFXLW· VELDVFXUUHQW:HFRPSDUHGWKH
VWDQGE\PRGHLQSXWSRZHURI05DQG05ZLWKDZRUOGZLGHLQSXW3R :SRZHU
VXSSO\:KHQ9LQZDV9$&WKHQRORDGLQSXWSRZHU3LQZDVP:05DQGP:
05VHH)LJXUH:KHQ9LQZDV9$&3LQZDVP:05DQGP:
05VHH)LJXUH7KHLPSURYHPHQWLQLQSXWSRZHUZDVSDUWLFXODUO\VLJQLILFDQWZLWK
9$&FODVVLQSXWZKHUHWKHUHZDVDP:UHGXFWLRQGXULQJQRORDG
>3RZHUVXSSO\VSHFLILFDWLRQVIRUFRPSDULVRQ9LQ WR9$&9RXWSXW3R :
SHDN:SRZHUVXSSO\@
1RWH2QO\9RXWSXWZDVXVHGIRURXWSXWSRZHULQVWDQGE\PRGH9RXWSXW$
6WDQGE\PRGHLQSXWSRZHUFRPSDULVRQIRU05DQG05
)LJXUH6WDQGE\PRGHLQSXWSRZHUFRPSDULVRQIRU05DQG059LQ 9$&
)LJXUH6WDQGE\PRGHLQSXWSRZHUFRPSDULVRQIRU05DQG059LQ 9$&
,QSXWSRZHU3LQ:,QSXWSRZHU3LQ:
2XWSXWSRZHU3R:
9LQ $&9
6WDQGE\PRGHLQSXWSRZHUFRPSDULVRQIRU05DQG05
9LQ $&9
2XWSXWSRZHU3R:
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
7DEOHVKRZVWKH056HULHVSURGXFWV7KHPD[LPXPRXWSXWFDSDFLW\DQGLQSXWYROWDJH
UDQJHVGLIIHUDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQFRQGLWLRQV
7DEOH056HULHVSURGXFWV
0RGHOQDPH
0DLQVZLWFKLQJHOHPHQW
6HFRQG
JHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG
,*%7
6HFRQG
JHQHUDWLRQ
KLJKVSHHG
,*%7
0D[LPXPRXWSXWFDSDFLW\3R:UHIHUHQFHYDOXH
,QSXWYROWDJHUDQJHV
:LWKVWDQG
YROWDJH9
 3URGXFWUDQJH
7KHPDLQIHDWXUHVRISURGXFWVLQWKH056HULHVDUHGHVFULEHGEHORZ
056HULHVIHDWXUHV
+LJKHURXWSXWFDSDFLW\ZLWK)72SDFNDJH
3RIRU05>)723@ XSWR:05>)723@ XSWR:
)72SDFNDJHSLQFRQILJXUDWLRQDOORZVIRUGLVWDQFHEHWZHHQKLJKYROWDJHSLQV
8VHRIVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7ZLWK9ZLWKVWDQGYROWDJHLPSURYHVHIILFLHQF\
6XSSRUWVVWDQGE\PRGH3LQDWQRORDGLVDERXWP:
$SSOLFDWLRQV'9'UHFRUGHUV/&'79VGLJLWDOVHWWRSER[HVPXOWLIXQFWLRQSULQWHUVZKLWH
JRRGVRWKHU
056HULHVIHDWXUHV
$FKLHYHVKLJKHURXWSXWFDSDFLW\ZLWKQHZ0=,3SDFNDJH
3RIRU05>0=,3@ XSWR:
1HZKLJKUDGLDQWKHDWSDFNDJHDOORZVIRUGLVWDQFHEHWZHHQKLJKYROWDJHSLQV
8VHRI&RRO026DQGVHFRQGJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7LPSURYHVHIILFLHQF\
6XSSRUWVVWDQGE\PRGH3LQDWQRORDGLVDERXWP:
$SSOLFDWLRQV3ODVPD79V/&'79VGLJLWDODXGLRRWKHU
 ,QGLYLGXDOSURGXFWIHDWXUHV
$&9 $&9 $&9
05 
05 
05 
05


05  
05
026)(7


05  
05  
05  
05

 
05 026)(7  
05
8QGHUGHYHORSPHQW
&RRO026  
05  
05

 
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
:HFRPSDUHGWKHHIILFLHQF\RI05DQG05LQDZRUOGZLGHLQSXW9VLQJOHRXWSXW3R
:SRZHUVXSSO\)LJXUHVKRZVWKHHIILFLHQF\GDWDZKHQ9LQLVDQG9$&
7KHSHDNHIILFLHQF\YDOXHZKHQ9LQZDV9$&ZDV05LPSURYHGHIILFLHQF\E\D
PD[LPXPRIDERXWRYHU051RWH05XVHVWKHILUVWJHQHUDWLRQKLJKVSHHG,*%7
DQG0,+SDFNDJHDQGKDVDPD[LPXPRXWSXWFDSDFLW\3RRIXSWR:IRUZRUOGZLGH
LQSXW
 05
7KLVVHFWLRQSUHVHQWVHIILFLHQF\GDWDIRUSRZHUVXSSOLHVZLWK05
(IILFLHQF\FRPSDULVRQRI05DQG05
)LJXUH(IILFLHQF\FRPSDULVRQVRI05DQG05
(IILFLHQF\FRPSDULVRQRI05DQG05
2XWSXWSRZHU3R:
2XWSXWSRZHU3R:
9LQ $&9
9LQ $&9
([SHULPHQWDO'DWD3RZHU6XSSO\(IILFLHQF\


    



    


&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
)LJXUHVKRZVWKHHIILFLHQF\GDWDRIDSRZHUVXSSO\XVLQJ05'HVSLWHEHLQJDSDUWLDO
UHVRQDQFHSRZHUVXSSO\XVLQJ5&&LWKDGDSHDNHIILFLHQF\YDOXHRI
>3RZHUVXSSO\VSHFLILFDWLRQV9'&LQSXWPRGHOLQJVWDJHDIWHUSRZHUIDFWRUFRUUHFWLRQLQD
SRZHUVXSSO\ZLWK3)&9VLQJOHRXWSXW:SRZHUVXSSO\@
)LJXUH05SRZHUVXSSO\HIILFLHQF\
)LJXUH3KRWRRI056HULHVPRGHODQGLWVHTXLYDOHQWFLUFXLW
05SRZHUVXSSO\HIILFLHQF\
2XWSXWSRZHU3R:
9LQ '&9
 05



     





  
)LJXUHVDQGVKRZSKRWRJUDSKVRI056HULHVPRGHOVDQGWKHLUHTXLYDOHQWFLUFXLWV
3URGXFW3KRWRJUDSKV(TXLYDOHQW&LUFXLWV
,&
9LQ
9FF
*1'
)%
=&
4
'UDLQ
&ROOHFWRU
6RXUFH2&/
(PLWWHU2&/
&RS\ULJKW&6+,1'(1*(1(/(&75,&0$18)$&785,1*&2/7'$OO5LJKWV5HVHUYHG
3$66:25'9ROH
056HULHV3DUWLDO5HVRQDQFH3RZHU6XSSO\,&0RGXOHV6XSSRUWLQJ6WDQGE\0RGH2SHUDWLRQ 
)LJXUH3KRWRRI056HULHVPRGHODQGLWVHTXLYDOHQWFLUFXLW
7KH056HULHVKDYHEHWWHUVZLWFKLQJHOHPHQWVDQGFRQWURO,&VWKDQSUHYLRXVPRGHOV
056HULHVDQGSDFNDJHFKDQJHVKDYHHQDEOHGKLJKHUHIILFLHQF\DQGKLJKHUFDSDFLW\
6ZLWFKLQJSRZHUVXSSOLHVZLOODOZD\VGHPDQGORZHUSRZHUFRQVXPSWLRQGXULQJVWDQGE\DQGPRUH
FRPSDFWPRGHOVIHZHUSDUWV&XVWRPHUGHPDQGVDUHDOVREHFRPLQJPRUHGLYHUVHDVDSSOLFDWLRQV
VXFKDVGLJLWDOKRPHDSSOLDQFHVDQGZKLWHJRRGVH[SDQG,QWKH\HDUVDKHDG6KLQGHQJHQSODQVWR
FUHDWHFRQWURO,&VZLWKPRUHDGYDQFHGIXQFWLRQVDQGH[SDQGRXUSURGXFWVHULHVWRSURYLGH
SURGXFWVPRUHFORVHO\PHHWLQJFXVWRPHUQHHGV
1RWH&RRO026LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI,QILQHRQ7HFKQRORJLHV$*
056HULHVLQTXLULHV
6DOHV3ODQQLQJ2IILFH6DOHV'HSDUWPHQW
7HO
7KHWDEOHEHORZOLVWVSLQQDPHVDQGIXQFWLRQV
,WHPVLQSDUHQWKHVHVDUHIRU05[[DQG05[[PRGHOV
3LQQDPH )XQFWLRQ
6HWVWKH21WLPLQJ
6HWVWKHVLJQDOIURPWKHFRQWUROFRLOZLWKWKH&5WLPHFRQVWDQW
&ODPSLQJWKH=&SLQWR9W\SLFDORUOHVVZLWKD
SKRWRFRXSOHUHWFVHOHFWVVWDQGE\PRGH
&RQWUROVWKH21ZLGWKZLWKWKHSLQYROWDJH
7KHUHVLVWRUVHWWLQJWKHPD[LPXP21ZLGWKDQGWKHIHHGEDFN
SKRWRFRXSOHUDUHFRQQHFWHGWRWKLVSLQ
&RQFOXVLRQ

,&
9LQ
9FF
*1'
)%
=&
4

'UDLQ
&ROOHFWRU
6RXUFH2&/
(PLWWHU2&/
=&
)%
*1' *URXQGSLQ
9FF 6XSSOLHVSRZHUIURPWKHFRQWUROFRLO
7KHGUDLQFROOHFWRUSLQIRUWKHPDLQVZLWFK
7KHFXUUHQWGHWHFWLRQUHVLVWRULVFRQQHFWHGWRWKHVRXUFH2&/
HPLWWHU2&/SLQ
9LQ
'LUHFWO\LQSXWVWKH$&YROWDJHUHFWLILHGE\WKHVWDUWXSFLUFXLW
6XSSOLHVFXUUHQWWR9FFRQO\DWVWDUWXSDQGDXWRPDWLFDOO\VKXWV
RIIDIWHUVWDUWXS
6RXUFH2&/
(PLWWHU2&/
'UDLQ&ROOHFWRU